Stratejik Yatırım Teşvikleri

STRATEJİK YATIRIM DESTEKLERİ

Stratejik yatırımlar, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücümüzü artırma potansiyeline sahip stratejik önemi haiz yatırımlardır. Bu yatırımlar; %50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik bulunan, belirli büyüklükteki yatırımlardan oluşmaktadır. Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesini sağlayacak yatırımlar da  bu uygulama kapsamında desteklenecektir.

(1) Aşağıda yer alan kriterlerin tamamını birlikte sağlayan, ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendirilir.

 1. a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı yatırım tutarına dahil edilir).
 2. b) Teşvik belgesine konu yatırımda üretilecek ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin, aynı ürünün ithalatından az olması.
 3. c) Teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımla asgari yüzde kırk oranında katma değer sağlanması.

ç) Yatırım konusu tesiste üretilecek ürünle ilgili son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması (ithalat miktarının tespitinde, müracaat tarihinden önce yayımlanmış son oniki aylık resmi veriler esas alınır).

(2) Birinci fıkrada yer alan kriterlerin değerlendirilmesinde, EK-10’da belirtilen esaslar dikkate alınır.

(3) Yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda birinci fıkranın (ç) bendi, rafineri ve petrokimya yatırımlarında ise (c) bendi hükmü uygulanmaz.

(4) Stratejik yatırımlar için istenilen fizibilite raporunda, yatırıma konu ürünle ilgili yurt içi üretim kapasitesi, ithalat miktarı ve yatırımla oluşturulacak katma değere ilişkin detaylı bilgi ve analizlerin bulunması gerekir. Aksi takdirde müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

(5) Projenin değerlendirilmesine esas teşkil etmek üzere münhasıran yatırıma konu ürüne yönelik bilgiler ve hesaplamalar gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlardan teyit edilir.

(6) Genel Müdürlükçe yapılan incelemede stratejik yatırımların teşviki kapsamında değerlendirilen yatırım projeleri ön inceleme raporu ile birlikte Komisyonun onayına sunulur.

(7) Stratejik yatırımların teşvikine yönelik başvurularda nihai karar yetkisi Komisyona aittir. Komisyon, bu kapsamdaki projeleri değerlendirmek üzere tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve oy birliği ile karar alır.

(8) Komisyon tarafından stratejik yatırım olduğuna karar verilen yatırım projeleri için Genel Müdürlükçe teşvik belgesi düzenlenir.

(9) Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen ön inceleme veya Komisyonca verilen nihai karar sonucunda stratejik yatırımların teşviki kapsamında değerlendirilmesi uygun bulunmayan yatırım projeleri reddedilir veya yatırımcı talebine istinaden Karar kapsamında yer alan diğer teşvik uygulamaları çerçevesinde değerlendirilebilir.

(10) Birinci fıkrada yer alan kriterlere ilişkin yapılan değerlendirmede kullanılan verilerin piyasa şartları gereği bilahare değişmesi durumunda, desteklerle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmaksızın belge geçerliliğini muhafaza eder.

Değerlendirme Kriterleri: 

 • Asgari sabit yatırımın 50 milyon türk Lirasının üzerinde olması
 • Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması
 • Katma değerin asgari % 40 olması
 • Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması

Destek Unsurları;

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • KDV İadesi
 • Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği (6. Bölgede ve TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede ve TOSHP Kapsamında stratejik olarak desteklenen yatırımlarda)
STRATEJİK YATIRIMLAR İÇİN SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
DESTEK UNSURLARI DESTEK ORAN VE SÜRELERİ
KDV İstisnası Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti Var
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı (%) 50
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl)
Yatırım Yeri Tahsisi Var
Faiz veya Kar Payı Desteği İç Kredi 5 Puan (TOSHP kapsamında yüksek teknolojili ürünlerde 10, diğerlerinde 8 puan)
Döviz/Dövize Endeksli Kredi 2 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 Yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilececk Yatırımlar)

Diğer bölgelerde, TOSHP kapsamında yüksek teknolojili ürünlerde 7 yıl, diğerlerinde 5 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği  10 Yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilececk Yatırımlar ve TOSHP kapsamında desteklenen stratejik yatırımlar)
KDV İadesi Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için