1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin Kobi Destekleme Çağrısı

SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Çağrıda hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Projelerde Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluş yapacak; proje çıktısını Müşteri Kuruluş ticarileştirecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağlayacaktır.​

BAŞVURU SÜRECİ: 

 • Çağrıya bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Tedarikçi Kuruluş ortak başvuru yapacaktır. Başvuru ve destek aşamalarında muhatap kuruluş Müşteri Kuruluş olacaktır. Müşteri kuruluş KOBİ veya Büyük ölçekli olabilir. Tedarikçi Kuruluş KOBİ ölçeğinde olacaktır.
 • Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur.
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer almaz.Çağrıda konu ve sektör sınırlaması yoktur. Başvurulan projelerde, Müşteri Kuruluşta ve Tedarikçi Kuruluşta proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip asgari bir proje personelinin bulunması zorunludur.
 • Çağrıya sunulacak projenin çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Proje çıktısının bir süreç olması ya da yalnızca Müşteri tarafından kullanılacak bir makine, ekipman vb. olması halinde bu sürecin/makine vb.nin mevcut duruma ya da benzerlerine göre belirgin derece iyileşmiş ekonomik getiri sağlaması ve Müşteri Kuruluş tarafından kullanılması beklenecektir. Proje çıktısı ürünün ya da sürecin/makine vb.nin bu maddede sözü edilen unsurları nasıl sağlayacağı Ekonomik Fizibilite Raporunda açıklanmalıdır.
 • Destek oranı: Müşteri kuruluş izleme aşamasında dönem raporunda beyan edilen giderin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa öder. TÜBİTAK giderleri değerlendirir ve belirleyeceği “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe destek olarak verir. Kalan kısmı (%20) Tedarikçi Kuruluş kendisi karşılamış olur.)
 • Çağrı Bütçesi:30.000.000 TL
  ·  Proje Bütçesi Üst Sınırı: 2.500.000 TL
  ·  Proje Toplam Süresi: 36 Ay (1. Aşama: Ürün/süreç geliştirme- en fazla 24 Ay, 2. Aşama: Ticarileşme-en az 12 Ay)

Projenin izleme sürecinin sadece Ürün/Süreç geliştirme aşaması için süre uzatımı talep edilebilir. Proje toplam süresi 36 ayı geçemeyeceğinden gerek duyulması halinde Ticarileşme aşamasının süresi kısaltılır.

 • Personel Giderleri, Seyahat Giderleri, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Alet teçhizat Giderleri, Malzeme ve Sarf Giderleri desteklenir. Proje ortaklarının birbirinden aldığı danışmanlık ve hizmet giderleri, Ticarileşme aşaması ve Müşteri Kuruluşa ait giderler desteklenmez ve genel gider desteği verilmez. Ön ödeme yapılmayacaktır.
 • Proje başvurusu, Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş tarafından tek bir proje başvurusu halinde, ortak olarak sunulur. Müşteri Kuruluş ile Tedarikçi Kuruluş aralarında bir işbirliği sözleşmesi imzalar. Her biri KOBİ olmak şartı ile birden fazla Tedarikçi Kuruluş proje ortağı olabilir.
 • Proje kapsamındaki Ar-Ge çalışmalarını Tedarikçi Kuruluşun yürütmesi beklenir. Müşteri Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarında kısmen de olsa görev alması durumunda bu çalışmalar projede gösterilebilir; ancak, Müşteri Kuruluşun bu faaliyetlerine ilişkin giderleri desteklenmez.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: 

Projeler; Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Komite Değerlendirmesinden geçer. Projeler 3 boyutta değerlendirilir.

 • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
 • Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu
 • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği​

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ: 

 • Onaylanan projeler her yılın 6. ve 12. ayında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve YMM raporları dönem bitişini takip eden ikinci ayın sonuna kadar düzenlenir.
 • Projenin Ürün/süreç geliştirme aşamasının son döneminde, Dönem Raporuna ilave olarak Proje Sonuç Raporu ve Ticarileşme Planı da sunulur.
 • Müşteri Kuruluş, ticarileşme aşamasının izlenmesi sürecinde, Dönem Raporu göndermeye devam eder. Ticarileşme aşamasındaki Dönem Raporu, Ürün/süreç geliştirme aşamasındakinden farklı olup yalnızca Ticarileşme Raporunu içerir.

Çağrı Açılış Tarihi: 22.01.2021

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi: 12.04.2021 (Saat 17:30)

Proje Başvurularının PRODİS Üzerinden Alınması: 22.02.2021

Çağrı Kapanış Tarihi: 03.05.2021 (Saat 23.59)

Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması: Ekonomik Fizibilite Raporu, İşbirliği sözleşmesi ve Taahhütname ile ilgili eksiklikler istendiği tarihten itibaren en geç 14 takvim günü içinde tamamlanır.