Yatırım Teşvik Sistemi Hakkında Genel bilgiler

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Yatırımlar, Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Karar’ın uygulanmasına ilişkin tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir.

 • 2012 3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” (19.06.2012 tarihli Resmi Gazete)
 • 2012 1 Sayılı Uygulama Tebliği (20.06.2012 tarihli Resmi Gazete)

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN AMACI

 • Cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malı ve ürünlerin üretiminin artırılması,
 • Teknolojik dönüşümü sağlayacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi,
 • En az gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Destek unsurlarının etkinliğinin artırılması,
 • Kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

 • Gerçek Kişiler
 • Adi Ortaklıklar
 • Sermaye Şirketleri
 • Yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Şubeleri
 • İş Ortaklıkları
 • Kooperatifler
 • Birlikler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Belediyeler
 • Kamu İktisadi Teşebbüsleri
 • Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Dernekler
 • Vakıflar

YATIRIM TEŞVİK BAŞVURULARI

31 Mayıs 2018 tarihli Resmî Gazete‘de yayımlanan yetkilendirme tebliğ’i ile 2 Temmuz 2018 tarihinden itibaren yapılacak yatırım teşvik belgesi başvuruları ve ilişkili işlemler elektronik ortama taşınmıştır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ve düzenlenecek teşvik belgelerine ilişkin işlemler elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Yatırım teşvik başvurusu E-TUYS sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Söz konusu “E TUYS” sisteminde işlem yapılabilmesi için yatırımcının veya yatırımcı adına işlem yapacak kullanıcıların sistem üzerinden yetkilendirilmesi gerekmektedir.

E-TUYS sistemi üzerinden yatırım teşvik belgesi alınabilmesi için yetkilendirme adımları aşağıdaki gibidir;

 1. Yatırımcı tarafından, yatırımcı adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir:

a.Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce hazırlanmış müracaat dilekçesi,

 1. Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişiler için düzenlenmiş imza sirküleri veya noter onaylı örneği,
 2. Yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütname (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir). Kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri) için taahhütnamenin noterde düzenlenmiş olması şartı aranmaz.
 3. Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve yatırımcıyı temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu
 4. Kullanıcının başvuru evrakında yer alan e-posta adresine yetkilendirmenin gerçekleştiğine dair teyit e-postası ulaşması ve sistem üzerinden yatırımcı kaydının yapılması,
 5. Bakanlık tarafından yatırımcı kaydının onaylanması,
 6. Yeni teşvik belgesi başvurusunun yetkilendirilmiş kullanıcı tarafından E-TUYS üzerinden E-TUYS Kılavuzu’ndaki adımları izleyerek gerçekleştirilmesi ve Bakanlık onayına sunulmasıdır.

Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya, yatırımcılar kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin edilecek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmak zorundadır.

GÜNCEL DEĞİŞİKLİK:

07 Ağustos 2019 tarihli ve 30855 sayılı Resmî Gazete’de 2012-3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliklerde öne çıkan hususlar aşağıdaki gibidir;

 • Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı yatırım teşvik kararına eklenmiştir.
 • Faiz desteği ibaresi “faiz veya kâr payı desteği” olarak değiştirilmiştir.
 • Büyük ölçekli yatırımlar yatırım teşvik kararından çıkarılmıştır.

1 Ağustos 2020 Tarihli ve 31220 Sayılı Resmi Gazete’de Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846) yayımlandı!

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ HAKKINDA YENİ UYGULAMA​

İmalat Sanayi Yatırım Teşvik Belgelerine Yönelik Yatırım Katkı Oranları Artırıldı:

1.1.2020-31.12.2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

Ayrıca, Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde tahakkuk eden verginin %100’üne ve yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarının tamamından doğan vergilere teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

İmalat Sanayine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen KDV’nin İade Talep Süresi Uzatıldı:

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin talep edilmesi halinde KDV Kanunu geçici 37’nci maddede belirtilen usuller çerçevesinde belge sahibi mükellef iade edilebilmesine ilişkin süre 2017, 2018 ve 2019 yıllarını kapsamaktayken, 2020 ve 2021 yıllarına uzatılmıştır.