İş Birliği Destek Programı

PROGRAMIN AMACI

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;

 • Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
 • Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
 • Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
 • Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULLARI

Proje başvurusunda, iş birliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır

Ancak;

 • Orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek iş birliklerinde en az 3 işletmenin,
 • Yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek iş birliklerinde en az 2 işletmenin,
 • Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 işletmenin projede yer alması yeterlidir.

NOT: Büyük işletmenin işletici kuruluştaki hisse oranının proje süresince ve program sonrası izleme tarihine kadar %25’ten az olması gerekir.

 • Büyük işletme ile iş birliği yapılması durumunda asgari KOBİ sayısı 1’dir
 • İş birliği amacı ile bir araya gelen işletmelerin ön başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması ve son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. Ancak büyük işletme ile iş birliği yapılması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

İŞ BİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

 1. İşletici Kuruluş Modeli

Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, iş birliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.

 
İŞLETİCİ KURULUŞ MODELİ 
İşletici Kuruluşun Teknoloji Alanı  Asgari KOBİ Sayısı  İşletici Kuruluş Proje Destek Üst Limiti (TL)  Toplam Üst Limit (TL) 
Geri Ödemesiz  Geri Ödemeli  Toplam 
Yüksek 2 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000
Orta Yüksek 3 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000
Diğer 5 1.500.000 3.500.000 5.000.000 5.000.000
* Büyük İşletme ile işbirliği yapılması durumunda asgai KOBİ sayısı 1 (bir)’ dir.
 1. Proje Ortaklığı Modeli

Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir.

PROJE ORTAKLIĞI MODELİ
Projenin Teknoloji Alanı  Asgari KOBİ Sayısı  Her Bir Proje Ortağı İşletme için Destek Üst Limiti (TL)  Toplam Üst Limit (TL) 
Geri Ödemesiz  Geri Ödemeli  İşletme Başına Toplam  Geri Ödemesiz  Geri Ödemeli  Toplam 
Yüksek 2 600.000 1.400.000 2.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000
Orta Yüksek 3 300.000 700.000 1.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000
Diğer 5 225.000 525.000 750.000 1.500.000 3.500.000 5.000.000
* Büyük İşletme ile işbirliği yapılması durumunda asgai KOBİ sayısı 1 (bir)’ dir.

PROJE SÜRESİ

Proje süresi en az 12 ay, en fazla 36 aydır. İşletici kuruluşun/proje koordinatörünün talep etmesi halinde, toplam proje süresi 36 ayı geçmemek kaydıyla Kurul kararı ile 4 ay veya 8 ay kadar ek süre verilebilir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

Bu program kapsamında;

 • Personel,
 • Makine, teçhizat ve kalıp,
 • Hammadde ve malzeme,
 • Yazılım,
 • Hizmet Alımı,
 • Diğer Giderler

DESTEKLENMEKTEDİR. Proje destek oranı %60 olarak uygulanır. Satın alınacak makine, teçhizat ve yazılıma ait yerli mali belgesi olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.

NOT: Bina inşaat, tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, enerji, su, haberleşme ve finansman giderleri, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş diğer giderler DESTEKLENMEZ.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile net ücret üzerinden geri ödemesiz destek verilir.
 • Proje kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve kalıpların yeni olması gerekir. Ancak ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, proje başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olan makine ve teçhizat destek kapsamında değerlendirilir.
 • Yazılım giderleri kapsamında yazılımın lisans bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli ve yazılım eğitim ve danışmanlık giderleri için destek sağlanır.
 • Kurul tarafından uygun bulunması kaydıyla, proje ile ilişkilendirilmiş malzeme ve hammadde için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %5’ini aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.
 • Proje kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve kalıpların yeni olması gerekir. Ancak ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, proje başvuru tarihi itibarıyla en fazla 3 (üç) yaşında olan makine ve teçhizat destek kapsamında değerlendirilir.