1507 KOBİ Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı

1507 KOBİ ARGE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ: 

 • Sadece KOBİ ölçeğinde işletmeler başvurabilir.
 • 2020/2. Dönem itibariyle kuruluş bazlı ön kayıt uygulamasına geçilecektir.
 • Başvuruların Ocak-Şubat ve Temmuz-Ağustos aylarında proje çağrıları ile açılması öngörülmektedir.

Destek oranı: %75 (Proje kapsamında kullanılan alet/teçhizat/yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlar için %15’i oranında ek destek verilmektedir.)

Proje Bütçesi: En fazla 600.000 TL

Proje Süresi: En fazla 18 ay

 • Ar-Ge Personeli, Ar-Ge Alet teçhizatı, Hizmet ve Danışmanlık Alımları, Prototipleşme ve Test giderleri desteklenir. Bununla birlikte detaylı pazar araştırması, pazar ve rakip analizleri, müşteri ihtiyaçları vb. hususları içeren ekonomik fizibilite raporunun proje önerisi ekinde sunulması halinde, ekonomik fizibilite raporunun hazırlanması için alınan hizmet 20.000 TL’ye kadar destek kapsamına alınabilmektedir.
 • En az 2’si ortaklı olmak üzere bir firma, en fazla 5 adet KOBİ Ar-Ge Projesi yapabilir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: 

Projeler; Ön Değerlendirme, Yerinde Hakem Değerlendirmeleri ve Yürütme Kurulu Değerlendirmesinden geçer.

Projeler 3 boyutta değerlendirilir:

 • Projenin Endüstriyel Ar-Ge niteliği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
 • Proje planının ve kuruluş altyapısının proje için uygunluğu
 • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşe bilirliği

YÜRÜTME VE RAPORLAMA SÜREÇLERİ:

Onaylanan projeler her yılın Haziran ve Aralık aylarında sona eren dönemlere bölünür ve her dönem için teknik, mali ve YMM raporları düzenlenir.

Onaylanan proje bütçesinin %25’i kadar Teminat Mektubu karşılığında Avans Ödemesi talep edilebilir.

Proje bazında en fazla 150.000 TL (yüz elli bin Türk Lirası)’na kadar senet karşılığı transfer ödemesi yapılabilir.

Proje sonunda Sonuç Raporu hazırlanır.

Projenin başarıyla tamamlanması sonucu TÜBİTAK’tan alınacak yazı ile

 • KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama Desteği ’ne
 • KOSGEB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TEKNOYATIRIM Programına ve
 • Ticaret Bakanlığı’nın Yatırım Teşvikleri kapsamında Öncelikli Yatırım Konuları altında başvuru yapılabilir.