Bölgesel Teşvik Uygulamaları

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları için ise asgari 500.000 TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Karar ekinde iller itibarıyla belirlenen sektörler, asgari kapasite veya tutarları sağlamaları halinde aşağıdaki desteklerden yararlanır.

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge
Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
İstanbul Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç) Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
Kocaeli Edirne Kütahya Elazığ Kilis Diyarbakır
Muğla İsparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
  Sakarya   Sivas Yozgat Şanlıurfa
  Yalova       Şırnak
          Van
          Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

 

DESTEK UNSURLARI

 • KDV İstisnası
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti
 • Vergi İndirimi
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)
BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI
Destek Unsurları BÖLGELER
1 2 3 4 5 6
KDV İstisnası Var Var Var Var Var Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti Var Var Var Var Var Var
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı* (%) OSB ve EB Dışı 15 20 25 30 40 50
OSB ve EB İçi 20 25 30 40 50 55
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği OSB ve EB Dışı 2 Yıl 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl
OSB ve EB İçi 3 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 10 Yıl 12 Yıl
Yatırım Yeri Tahsisi Var Var Var Var Var Var
Faiz Desteği İç Kredi 3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan
Döviz/Dövize Endeksli Kredi 1 Puan 1 Puan 1 Puan 1 Puan
Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği 10 Yıl
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl

EB: İmalat sanayine yönelik olarak Endüstri Bölgesinde gerçekleştirilen yatırımlar.

*İmalat sanayiine yönelik (US-97Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017ile31/12/2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranı her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, vergi indirimi oranı tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde kullanılabilecek oranı %100 olarak uygulanır.

DESTEK UNSURLARI

 • KDV İstisnası

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat, ithalat Rejim Kararında belirtilen gümrük vergisinden muaf olarak temin edilebilmektedir.

 • Vergi İndirimi

Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda, gelir veya kurumlar vergisi, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanır.

o   Yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle,

o   Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında,

o   Yatırıma katkı tutarının yatırım dönemnde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere

teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır.

Dolayısı ile 1/1/2017 ile 31/12/2022 gerçekleşen yatırım bedelinin en fazla X’i kadarını ilgili yıllarda tüm satışlardan (eskiden sadece yatırım konusuna ait ürünlerden elde edilen gelirler için geçerliydi) doğan vergi indirimine %100 konu edilebilecektir.

 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır.

Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteğinin tutarı, bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen sabit yatırım tutarının aşağıda belirtilen oranlarını geçemez.

 

Bölgeler Uygulama Destek Tavanı*
Bölgesel Teşvik Stratejik Bölgeler
1 2 yıl %10 %15
2 3 yıl %15 %15
3 5 yıl %20 %15
4 6 yıl %25 %15
5 7 yıl %35 %15
6 10 yıl

 

 • Faiz Desteği (3.,4.,5. ve 6. Bölgelerde)

Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

 • Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş stratejik yatırımlar, bölgesel ve öncelikli yatırımlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir

 • Sigorta Primi Desteği (6. Bölgede)
 1. Bölgede; Stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanmasıdır.
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (6. Bölgede)
 1. Bölge ve/veya Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, belgede kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlar için bu destek, yatırıma konu olan ürün yüksek teknoloji seviyesinde ise azami 500, diğerlerinde ise azami 300 çalışan için uygulanır.