TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI

Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi bulunan ürünlerin üretimini artırmaya yönelik olarak projelerin sunulması ve bu doğrultuda, Türkiye için kritik öneme sahip ve gelecek potansiyeli yüksek ürünlerin ülke içinde üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Makine Sektörü Çağrısı yayınlanmıştır.

Çağrı Başvuruları 19 Ocak 2020’de kapanmıştır. Şu anda Açık çağrı bulunmamaktadır. 

Belirlenmiş olan Öncelikli Ürün Listesine (Makine Sektörüne yönelik olarak açıklanmış liste aşağıdadır.) göre proje başvuruları kapsamında, Ar-Ge, ticarileşme, yatırım ve üretim süreçlerinden gerekli ve uygun görülenlerin tamamını kapsayacak şekilde uçtan uca destek sağlanması amaçlanmıştır.

Bu program kapsamında desteklenmesine karar verilen projeler; ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında TÜBİTAK tarafından, KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında KOSGEB tarafından ve Bakanlık tarafından sağlanan yatırım teşvik desteklerinden yararlandırılabilecektir.

Ar-Ge desteğine ihtiyacı olmayan firmalar için TÜBİTAK destekleri uygulanmaksızın KOBİ’ler için KOSGEB ve yatırım teşvikleri destekleri uygulanır.

Program kapsamında desteklenecek Stratejik Ürün Destek Programı projelerinde; yatırımcının, üretilecek ürünün potansiyel bir alıcısı ile proje paydaşı olarak ürüne yönelik talep konusunda işbirliği yapması beklenir.

BAŞVURU SÜRECİ

Program Portalında (Bakanlık tarafından geliştirilen web tabanlı uygulama) duyurulan bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat edilerek çağrı planlarında öngörülen takvim ve yöntem çerçevesinde ön başvuru yapılacaktır.

Ön başvuru sonrasında kesin başvuru yapmaya davet edilen firma, çağrı planlarında öngörülen takvim dâhilinde, proje fizibilitesi (Talep edilen tüm destekler ve ilgili proje harcamalarının hepsini kapsayacak şekilde hazırlanmış fizibilite raporunun her proje için hazırlanması zorunludur.) ve bağımsız değerlendirme raporunun (Bakanlık tarafından atanan yetkilendirilmiş bağımsız danışmanlık firması tarafından hazırlanacak ve çağrı planında öngörülen süre içerisinde portala yüklenecektir.) yanı sıra Program Portalında yayınlanacak diğer bilgi ve belgeler ile kesin başvurusunu yapacaktır.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ 

TÜBİTAK (KOBİ’ler için %75, diğer firmalar için %60 destek oranı):

 • Personel giderleri
 • Proje personeline ait seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
 • Üniversiteler ve diğer Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet alım giderleri
 • Destek personeli, elektrik, gaz, su, bakım-onarım, haberleşme gibi genel proje giderleri

KOSGEB (KOBİ’lere yatırım sürecinde desteklemeye esas tutarın %25’i kadar erken ödeme yapılacak, toplamda 5 Milyon TL’yi aşmayacak şekilde %30 geri ödemesiz ve %70 geri ödemeli destek verilecek):

 • Makine-teçhizat desteği
 • Yazılım gideri desteği
 • Personel gideri desteği
 • Bilgi transferi desteği
 • Test, analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği
 • Hizmet alımı desteği

Proje Başvuruları Sonrası Yatırım Teşvikleri (<50 Milyon TL: Stratejik Yatırım Desteği, >50 Milyon TL: Proje Bazlı Destek):

 

ORAN VE SÜRELER
DESTEK UNSURLARI STRATEJİK YATIRIM PROJE BAZLI
KDV İstisnası Var Var
Gümrük Vergisi Muafiyeti Var Var
Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı %50

Vergi İndirim Oranı %90

Yatırıma Katkı Oranı %200

Vergi İndirim Oranı %100

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 6. Bölgede 10 Yıl

Diğer Bölgelerde 7 Yıl

(Asgari Ücret)

10 Yıl

(Brüt Ücret)

Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği Yüksek Teknoloji 7 Yıl

Orta-Yüksek Teknoloji 5 Yıl

(Asgari Ücret)

Yok
Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl

(Asgari Ücret)

Yüksek Teknoloji 500 Kişi

Orta-Yüksek Teknoloji 300 Kişi

10 Yıl

(Asgari Ücret)

Kişi Limiti Yok

Faiz veya Kar Payı Desteği TL Kredi

Yüksek Teknoloji 10 Puan

Orta-Yüksek Teknoloji 8 Puan

Döviz Kredi 2 Puan

Yatırımın %20’si

50 Milyon Limiti

10 Yıla Kadar Limitsiz
Yatırım Yeri Tahsisi Var  Var
KDV İadesi Var Var
Enerji Desteği Yok 10 Yıl

Enerji Giderinin Yarısı

Nitelikli Personel Desteği Yok 20 x Brüt

Asgari Ücret

5 Yıl

Sermaye Desteği Yok Var
Kamu Alım Garantisi Yok Var

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Yatırıma başlama sürecinde KOBİ vasfını yitiren firmalar için daha önce tanımlanan KOSGEB destekleri uygulanmaz.
 • Halihazırda farklı bir destek programından yararlanmakta olan yatırımlar için programa başvuru yapılamaz.
 • Başvurusu yapılan yatırım projelerinin toplam proje büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz.
 • Kesin başvuru süresi içerisinde Ar-Ge ihtiyacı bulunan firmaların ilgili TÜBİTAK destek programı kapsamında öngörülen proje süresi (süre uzatımı dahil) 36 ayı geçemez.
 • Yatırımın KOSGEB desteklerinden yararlanması talep edilen kısmı için öngörülen tamamlama süresi 8 ile ek süreler dahil 36 ay arasında olmak zorundadır.
 • 50 Milyon TL ve üzeri yatırım tutarına sahip projeler için Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında teşvik belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunabilecektir.

Program kapsamındaki sektörler aşağıdaki gibidir:

 • Makine
 • Kimya
 • Eczacılık
 • Bilgisayar, Elektronik ve Optik
 • Elektrikli Teçhizat
 • Ulaşım Araçları

Program kapsamında ilk çağrı makine sektörüne yönelik olarak açılmış olup 19 Ocak itibariyle başvuru işlemleri sonlanmıştır. Yukarıda belirtilen sektörlere yönelik çağrıların da 2020 yılı içerisinde yeni bir çağrı açılmamıştır.